Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.iexpress24.com.pl

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka iExpress z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-602), ul. Kolejowa 57/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000624508, REGON: 364765137, NIP: 6342867432 (“Spółka”).

2. Możesz kontaktować się ze Spółką poprzez adres email: biuro@iexpress.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

 • Zawarcie oraz wykonanie umowy o korzystanie z platformy iExpress24, w tym założenie i utrzymywanie konta w ramach platformy iExpress24, potwierdzenie tożsamości użytkownika, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć.
 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Utrzymywanie oraz komunikowanie się przez strony internetowe.
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. komunikacja z użytkownikami platformy iExpress24) oraz dodatkowo zgoda – w sytuacji gdy jest to wymagane (np. przepisami prawa telekomunikacyjnego).
 • Marketing bezpośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji).
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. prezentowanie oferty ich produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji.
 • Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z korzystaniem z platformy iExpress24.
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).
 • Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji użytkowników platformy iExpress24.
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług.
 • Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.
 • Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

4. Informacje handlowe to wszelkie formy promocji oraz oferty handlowe, które mogą dotyczyć produktów lub usług Spółki. Informacje handlowe mogą mieć postać spersonalizowanych komunikatów w oparciu o operacje profilowania, które umożliwiają zaproponowanie Ci produktów lub usług najlepiej dopasowanych do Twoich preferencji, profilu prowadzonej działalności (Twojej lub reprezentowanego przez Ciebie podmiotu), historii zakupowej, znanych lub przewidywanych oczekiwań.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

 • w związku z wykonaniem umowy o korzystanie z platformy iExpress24 oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);
 • w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe – przez 30 dni;
 • w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;
 • badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji użytkowników platformy iExpress24 – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej (dane statystyczne);
 • w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom: o podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Spółce (np. w związku z nadużyciami, do jakich mogło dojść w ramach platformy iExpress24);

 • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi marketingowej i reklamowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
 • podmiotom świadczącym na rzecz usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki innego rodzaju usługi, np. dostawcom usług prawnych i doradczych – w związku ze świadczeniem tych usług.

7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Spółki określone usługi, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Państwa te nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające na swym terytorium odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

8. Korzystanie z platformy iExpress24 jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z rejestracją w ramach platformy iExpress24 jest niezbędne do jej zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie tego rodzaju umowy.

9. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z platformy iExpress24.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci określone prawa, w tym: (i) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie; (ii) prawo do sprostowania tych danych; (iii) prawo do usunięcia tych danych, (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (v) prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (“RODO”).

11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego.

12. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

13. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Operatorem platformy jest iExpress Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.