Regulamin

Regulamin
§1 Postanowienia Ogólne
1.  Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach Serwisu iexpress24.com.pl przez firmę iExpress Sp. z o.o.
2.  Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
2.1.  Użytkownik- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała poprawnej rejestracji w Serwisie iexpress24.com.pl
2.2.  Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie u Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, na wykonanie usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego;
2.3.  Adres/sy e-mail: odpowiednio adresy poczty elektronicznej służące do dokonywania zawiadomień i składania oświadczeń woli, za wyjątkiem przypadków gdy niniejszy regulamin przewiduje formę pisemną:
2.3.1.  dla Usługobiorcy – adres wskazany w formularzu rejestracyjnym;
2.3.2.  dla Usługodawcy – kontakt@iexpress.com.pl;
2.4.  Konsument- osoba fizyczna dokonująca zamówienia Usługi w Serwisie, w celu  niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.5.  Usługodawca lub Administrator– spółka pod firmą iExpress sp. z o.o. ul.J.Gallusa 12 lok 4 40-594 Katowice
2.6.  Przesyłka – wszystkie paczki, koperty oraz palety nadane w ramach jednego Zamówienia.
2.7.  Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przyjmująca przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej Usługi kurierskiej.
2.8.  Kurier – Zewnętrzna firma świadcząca Usługi kurierskie: w szczególności Kurier K-EX, lub inna firma kurierska współpracująca z Usługodawcą oraz Osoba świadcząca Usługi kurierskiej w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy.
2.9.  List przewozowy, Protokół odbioru – dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi Kurierskiej.
2.10.  Etykieta – dokument dołączany do każdej Przesyłki.
2.11.  Usługa  – usługa zamawiana za pośrednictwem Serwisu wykonywana przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek, a także wykonywaniu usług dodatkowych świadczonych zgodnie z regulaminem danego Kuriera.
2.12.  Serwis – Serwis Internetowy dostępny pod adresem www.iexpress24.com.plwraz z jego funkcjonalnością.
2.13.  Konto – udostępnione Użytkownikowi lub Usługobiorcy przez Serwis po dokonaniu rejestracji miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza swoje Dane osobowe i w ramach którego administruje Danymi. W ramach konta Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje możliwość zlecenia zamówienia wszystkich Usług dostępnych w ramach Serwisu;
2.14.  Panel Klienta- funkcjonalność , w ramach której Użytkownik po zalogowaniu przy użyciu nadanego lu loginu i hasła, może zarządzać swoimi Danymi Osobowymi, zamawiać Usługi oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
2.15.  Baza Kont - zbiór Danych Osobowych oraz innych danych przypisanych do danego konta zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez iexpress24.com.pl;
2.16.  Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.iexpress24.com.pl informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez  iexpress24.pl w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz innych celach operacyjnych i marketingowych;
2.17.  Cennik Standardowy – aktualna oferta cenowa Usług umieszczona na stronie internetowej Serwisu pod adresem;,
2.18.  Cennik Indywidualny – cennik obowiązujący Usługobiorcę po przyznaniu mu przez Usługodawcę warunków specjalnych zamawiania usług w Serwisie.
2.19.  Dni robocze - nie obejmują sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy chyba, że ustalono inaczej.

2.20.  PrePaid – usługa oferowana Usługobiorcy, polegająca na możliwości dokonania przedpłaty i zgromadzenia środków na Koncie PrePaid w celu ich późniejszego wykorzystania w Serwisie.
2.21.  Konto PrePaid - przypisane danemu Usługobiorcy konto, zawierające środki płatnicze do wykorzystania w Serwisie.
2.22.  Zamówienie – zlecenie spedycji Przesyłki złożone Usługodawcy przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu iexpress24.com.pl
2.23.  Bramka płatnicza - bezpieczna platforma płatności internetowych obsługiwana przez operatora Dotpay S.A.
3. Do usług kurierskich zamawianych za pośrednictwem serwisu iexpress24.com.pl zastosowanie mają regulaminy Kurierów dostępne na ich stronach internetowych.
§2 Przedmiot świadczonych usług
1.  Usługodawca przy pomocy Serwisu iexpress24.com.pl w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa świadczy za wynagrodzeniem usługi związane z pośrednictwem w przewozie.
2.  Serwis iexpress24.com.pl umożliwia zlecanie przez Użytkowników drogą elektroniczną usług pośrednictwa w transporcie krajowym i zagranicznym przesyłek towarowych;
3.  Korzystanie z Serwisu iexpress24.com.pl wymaga dokonania rejestracji przez Użytkownika, co równoznaczne jest z założeniem Konta w Serwisie oraz zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Usługodawcą w zakresie możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu (prowadzenie Konta). Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
4.  Zamawianie niektórych usług w Serwisie może być dostępne dla Usługobiorców także bez dokonywania rejestracji.
5.  Dokonanie rejestracji w Serwisie iexpress24.com.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6.  Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami) oraz jego akceptacja.
7.  Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
8.  Rejestracja Użytkownika  w Serwisie wymaga przejścia procesu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą rejestrację  na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
9.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostępu do funkcjonalności serwisu iexpress24.com.pl zawarta zostaje na czas nieokreślony.
10.  W ramach świadczonych usług, Usługodawca działając we własnym imieniu zleca Kurierowi wykonanie Usługi kurierskiej dotyczącej Przesyłki wskazanej przez Usługobiorcę. Wybór kuriera wykonującego usługę kurierską dokonywany jest przez Usługobiorcę spośród oferowanych przez Usługodawcę przewoźników. W przypadku braku możliwości zrealizowania usługi przez wybranego przez Usługobiorcę kuriera, Usługodawca ma prawo wybrać innego kuriera do przewozu przesyłki, przy czym cena Usługi zamówionej przez Usługobiorcę nie ulega dla  zmianie.
11.  Usługodawca udostępnia Użytkownikowi w ramach Konta wszystkie dodatkowe mechanizmy aktualnie dostępne w Serwisie, takie jak: powiadomienia o zmianie statusu realizowanego zamówienia za pośrednictwem poczty email, śledzenie nadanych przesyłek, sprawdzanie poprawności kodów pocztowych.
12.  Wobec Użytkowników posiadających odrębne umowy z Kurierami, Usługodawca świadczy również, na zasadach określonych w § 13 niniejszego regulaminu, usługi ograniczające się jedynie do zakresu wskazanego w § 13 ust. 1.

§3 Zobowiązania Usługobiorcy
1.  Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty Usługodawcy wynagrodzenia za zamówioną usługę zgodnie z Cennikiem Standardowym lub Indywidualnym, w zależności do dokonanego wyboru.
2.  Ponadto Usługobiorca zobowiązuje się, że:
2.1.  Przesyłka zostanie wydana Kurierowi we wskazanym w Zamówieniu lokalu/miejscu. Dowodem takiego wydania jest List przewozowy, Protokół odbioru lub Etykieta, które muszą zostać zachowane w celu ewentualnych reklamacji,
2.2.  Wydrukuje i przekaże Kurierowi podczas odbioru Przesyłki Etykietę i/lub List przewozowy i/lub Protokół odbioru,
2.3.  Dopilnuje, aby Przesyłka została właściwie zapakowania i solidnie zabezpieczona, zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie Kuriera wybranego do wykonania Usługi.
2.4.  Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych wskazanych w regulaminie Kuriera.
2.5.  Powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi, urządzeń lub osób niezbędnych do rozładunku Przesyłki, jeżeli taka konieczność zachodzi,
2.6.  Poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera (protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez przedstawiciela Kuriera doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę).
3.  Usługobiorcy nadający przesyłki u Kurierów z wykorzystaniem udostępnionych im numerów płatnika przypisanych Usługodawcy, obciążeni będą kosztami nadania takich przesyłek zgodnie z Cennikiem Standardowym, nawet jeżeli przesyłki nie będą zarejestrowane przez Usługobiorcę w Serwisie  iexpress24.com.pl.
4.  Usługobiorcę korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

§4 Zakres odpowiedzialności Usługodawcy
1. Usługodawca jest odpowiedzialny za Kurierów, którymi posługuje się przy wykonaniu Usługi.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki jeżeli powstały z one przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą Usługodawcy, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej.
3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez operatora płatności za zamówioną Usługę, a tym samym za opóźnienie w realizacji usługi.
5. W związku z przyjęciem jako integralnej części niniejszego Regulaminu postanowień regulaminów innych Kurierów, z którymi współpracuje iexpress24.com.pl w zakresie wykonania usługi zamówionej przez Usługobiorcę, wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, w granicach obowiązującego prawa, obejmują również Usługodawcę i ograniczają jego odpowiedzialność.

§5 Składanie, anulowanie, modyfikacja i realizacja zamówień
1. Zamówienia przyjmowane są przez Serwis iexpress24.com.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługobiorcy Zamówienia realizowane są w terminach wskazanych przez danego Kuriera, zgodnie z jego regulaminem/ofertą. W ramach funkcjonalności Serwisu Usługobiorca po dokonaniu wyboru Kuriera i padaniu kodu pocztowego nadawcy otrzymuje w systemie informację o najwcześniejszej możliwej godzinie nadania przesyłki.
2. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym dniu roboczym.
3. Usługobiorca będący konsumentem przyjmuje do wiadomości, że dokonanie przez niego przy składaniu Zamówienia wyboru wykonania Usługi przed upływem 14 dni od złożenia Zamówienia powoduje, po wykonaniu świadczenia (Usługi) przez Usługodawcę, utratę prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w §6 Regulaminu.
4. Po zaksięgowaniu środków na koncie Usługodawca bezzwłocznie powiadamia Kuriera o konieczności odbioru Przesyłki od Usługobiorcy, z wyjątkiem nie przewidzianych awarii systemu.
5. W procesie realizacji zamówienia Usługobiorca otrzymuje komplet dokumentów  w postaci elektronicznej z możliwością wydruku lub też dokumenty przywożone są przez kuriera przy odbiorze przesyłki (w zależności od Kuriera wybranego przez Usługobiorcę).
6. W zależności od wybranego Kuriera wygenerowany przez Serwis List przewozowy lub Etykieta musi zostać wydrukowana i dołączona do Przesyłki przekazywanej Kurierowi.
7. Dane wpisywane przez Usługobiorcę podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące wagi, wymiarów zawartości oraz rodzaju opakowania Przesyłki.
8.  Przesyłka musi być zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie jej zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Kuriera. Szczegóły zasad pakowania przedstawione są w trakcie składania zamówienia, a także znajdują się w regulaminach Kurierów.
9. Przed przyjęciem przez Kuriera Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie. W przypadku niezgodności Kurier ma prawo odmówić jej przyjęcia. W przypadku stwierdzenia niezgodności przesyłki po jej weryfikacji Usługobiorca zostanie obciążony opłatą za weryfikację zgodnie z Cennikiem.
10. W procesie realizacji zamówienia (jeśli zostało to wybrane podczas składania zamówienia) Serwis wysyłał będzie powiadomienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email lub/i wiadomości SMS do Usługobiorcy oraz/lub Odbiorcy o zmianach statusu Przesyłki u Kuriera (np. Przesyłkę odebrano od Nadawcy, Przesyłka w doręczeniu, itp.).
11. Usługobiorcy mają możliwość anulowania Zamówień, co do których nie podjęto jeszcze próby wykonania Usługi Kurierskiej, poprzez przesłanie zawiadomienia na adres kontakt@iexpress.com.pl. W przypadku anulowania Zamówienia opłata nie jest naliczana. Jeżeli zamówienie  zostało już wcześniej opłacone, kwota zapłaty zwracana jest na  rzecz Usługobiorcy.
12.  Modyfikacja danych zamówienia odbywa się poprzez anulowanie zamówienia zgodnie z punktem 10 bieżącego paragrafu, a następnie utworzenie nowego zamówienia na podstawie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę.

§6 Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy (Zamówienia)
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na prowadzenie Konta lub na świadczenie Usługi, bez z podania przyczyny – w terminie 14 dni od jej zawarcia, jeżeli złoży w tym terminie  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (Zamówienia).
2.  Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wskazanego w pkt 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
3. Prawo odstąpienia od umowy  nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Usługi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane przez Konsumenta w formie pisemnej na adres pocztowy  Usługodawcy.
5.  Usługodawca niezwłocznie  potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy od otrzymane od Konsumenta, poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Konsumenta.
6. Informacja – pouczenie dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy tożsama z załącznikiem do Ustawy o prawach konsumenta, zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Wzór formularza odstąpienia od umowy tożsamy z załącznikiem do Ustawy o Prawach Konsumenta stanowi  załącznik 2  do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru można złożyć na wyżej wymienionym formularzu.

§ 7 Załadunek i rozładunek przesyłek
1. W czasie odbioru lub dostarczania Przesyłki, Kurier działający na zlecenie Usługodawcy nie jest zobowiązany do dysponowania narzędziami ani innymi zasobami potrzebnymi do odebrania lub dostarczenia Przesyłki, poza pracownikiem dokonującym odbioru lub dostarczania Przesyłki.
2. Każda Przesyłka (lub jej część) wymagająca specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku jest dopuszczalna do przewozu tylko pod warunkiem, że takie urządzenia są dostępne w punktach nadania i odbioru Przesyłki. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za szkody spowodowane na skutek załadunku lub rozładunku takiej przesyłki bez specjalnych urządzeń.

§8 Odbiór i doręczanie przesyłek
1. Odbiory Przesyłek dokonywane są w dni robocze, w godzinach pracy pomiędzy 9:00 a 17:00 o ile nie ustalono inaczej.
2. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Usługobiorcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Usługobiorcy) jak również za pośrednictwem poczty email.
3. Podczas odbioru Przesyłek Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania Kurierowi wydrukowanego Listu przewozowego lub Etykiety wygenerowanych przez Serwis iexpress24.com.pl.
4. W placówce Kuriera odebrane Przesyłki zostają weryfikowane z informacjami podanymi w zamówieniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów Przesyłki z zadeklarowanymi w zamówieniu, w przypadku możliwości doręczenia takiej Przesyłki do Odbiorcy, Usługobiorca może zostać zobowiązany  do uiszczenia opłaty za dodatkową obsługę, zgodnie z Cennikiem Usługodawcy.
5. Usługodawca może obciążyć Usługobiorcę dodatkowymi kosztami po weryfikacji parametrów przesyłki zadeklarowanych przez Usługobiorcę.
6.  Płatność za Usługę następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Usługobiorcy lub potrącenia ze zwrotu kwoty pobrań w usłudze COD (cash on delivery).
7. W przypadku gdy Kurierowi nie zostanie przekazana Przesyłka, np. z powodu nieobecności osoby za to odpowiedzialnej lub Przesyłka nie była przygotowana do nadania, Usługodawca - na wyraźną prośbę Usługobiorcy - może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez Kuriera zgodne z Cennikiem Usługodawcy, pokrywa Usługobiorca. Zapłata dokonywana jest na podstawie wygenerowanej przez Serwis faktury VAT.
8. Wszelkie ewentualne nadpłaty oraz zwroty dokonywane będą przez Usługodawcę poprzez przelanie podlegających zwrotowi kwot za pośrednictwem kanału płatności wykorzystanego przy opłaceniu Zamówienia. Zwrot może nastąpić także za zgodą  Usługobiorcy na przynależne mu Konto PrePaid.
9. Doręczanie przesyłek odbywa się na zasadach określonych odpowiednio w regulaminie  Kuriera wybranego przez Usługobiorcę do wykonania usługi kurierskiej.
10. Jeżeli nic innego nie wynika z regulaminu danego Kuriera przesyłki doręczne są w sposób następujący:
1. przesyłki o wadze do 30 kg doręczane są w systemie door to door.
2. przesyłki przewyższające wagę 30 kg doręczane są według zapisów regulaminów firm kurierskich.
11. W przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki do Odbiorcy zwracana ona będzie do Usługobiorcy po opłaceniu przez niego dodatkowej opłaty za zwrot zgodnej z Cennikiem Standardowym. Płatność następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Usługobiorcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań. Dalszy ewentualny tryb postępowania z przesyłkami nieodebranymi określają regulaminy poszczególnych Kurierów.
12.  Usługodawca może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo niemających wymaganego opakowania. Jeżeli cechy przesyłki uniemożliwiające wykonanie usługi ujawniły się po jej odbiorze od nadawcy, Usługodawca może wstrzymać wykonanie usługi i zawiadomić o zaistniałym fakcie Usługobiorcę. Usługobiorca zobowiązany jest  do usunięcia stanu uniemożliwiającego nadanie przesyłki, w szczególności poprzez jej właściwe opakowanie lub zabezpieczenie na własny koszt. Jeżeli Usługobiorca nie dostosował się do wezwania, Usługodawca może od umowy odstąpić, W razie odstąpienia od umowy przez Usługodawcę, Usługobiorca zobowiązany jest do odbioru przesyłki na własny koszt i naprawienia ewentualnej szkody. Usługodawca uprawniony jest do odesłania przesyłki na koszt nadawcy i żądania wynagrodzenia zgodnego z Cennikiem, pomniejszonego o ewentualne korzyści z tytułu braku obowiązku wykonania usługi w całości.
12.1.  Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty opłat dodatkowych określonych w Cenniku Standardowym z tytułu konieczności neutralizacji szkody spowodowanej przesyłką niebezpieczną lub  nieprawidłowo zabezpieczoną.
12.2.  Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty opłat dodatkowych określonych Cenniku Standardowym za magazynowanie przesyłki po odstąpieniu od umowy przez Usługodawcę i nieodebraniu przesyłki w wyznaczanym czasie.

§9 Odbiór i doręczanie Przesyłek z opcją pobrania gotówki przy odbiorze
1. W przypadku Przesyłek z opcją pobrania gotówki przy odbiorze obowiązuje limit do kwoty 10 000 zł co do jednej przesyłki, chyba że ustalono inaczej.
2. W przypadku odmowy zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę, Przesyłka nie jest mu przekazywana; a Usługodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za Przesyłkę doręczoną. O odmowie zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę Usługodawca poinformuje Usługobiorcę, a Usługobiorca zobowiązuje się przekazać do Usługodawcy dalsze dyspozycje odnośnie Przesyłki. Przesyłki dla których nie uda się ustalić dyspozycji zostaną zwrócone do Usługobiorcy na jego koszt. Postanowienia § 8 pkt. 9 stosuje się odpowiednio.
3. Pobranie należności od Odbiorcy za doręczoną Przesyłkę odbywa się  w gotówce albo przy pomocy karty płatniczej przy odbiorze w paczkomacie.
4. Zwrot kwoty pobrania planowany jest na 1, 3, 10 lub inną ilość (określoną w momencie składania zlecenia) dni roboczych od dnia doręczenia Przesyłki na rachunek bankowy Usługobiorcy wskazany w momencie składania zlecenia (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego Usługodawcy) lub w dniu doręczenia przesyłki na konto Prepaid Użytkownika (opcja dostępna jedynie dla Usługobiorców posiadających Konto Prepaid w Serwisie).
5. W przypadku wybrania opcji wpływu środków z pobrania na saldo, pieniądze mogą być od razu wykorzystywane do regulowania zobowiązań w serwisie lub wypłacone w ciągu 10 dni roboczych od  momentu otrzymania dyspozycji wypłaty przez operatora.
6. Odbiorca przesyłki powinien mieć przygotowaną równą kwotę należną kurierowi za usługę pobrania. Kurier nie ma obowiązku wydawania reszty.

§10 Płatność i dokument zakupu
1. Za wykonywane usługi Usługodawca pobiera opłatę, której wartość określa Cennik. Zapłata za usługi dokonywana jest „z góry” za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatności internetowych której operatorem jest Dotpay S.A. Szczegółowy mechanizm dokonywania płatności, sposób składania reklamacji określa regulamin operatora Dotpay S.A. dostępny na stronie:www.dotpay.pl.
2. Usługobiorca może wybrać opcję doręczenia  faktury VAT za zamówioną Usługę. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej oraz przesłani jej na adres email Użytkownika, opcja ta dla dostępna jest dla zarejestrowanych Usługobiorców.  . Faktura wystawiana jest po dokonaniu zapłaty za składane Zamówienie lub po dokonaniu przedpłaty na konto PrePaid.
3. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Usługobiorcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Usługobiorcy) jak również przesyłane za pośrednictwem poczty email.
4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem operatora dotpay.pl.
5. Zwrot wpłaconych środków odbywa się na podstawie korekty do wystawionego dokumentu sprzedaży. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie po przesłaniu Usługodawcy podpisanej kopii korekty w formie papierowej wraz z datą jej podpisania.
6. Zwroty wpłaconych środków dokonywane są przy użyciu tego samego kanału płatności, który użyty był przez Usługobiorcę, chyba że strony postanowią inaczej.

§11 Przedpłata – PrePaid
1. Zwiększenie salda na Koncie PrePaid dokonuje się poprzez wpłatę środków w Panelu Klienta w zakładce PrePaid.
2. Konto PrePaid posiada limit zgromadzonych środków. Maksymalne saldo wynosi 10 000 PLN.
3. Stan Konta PrePaid uaktualniany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Usługodawcę.
4. Dokonanie zapłaty z Konta PrePaid za składane Zamówienie powoduje natychmiastowe przystąpienie Serwisu do realizacji Zamówienia.
5. Zwrot niewykorzystanych środków z Konta PrePaid następuje po rozwiązaniu Umowy i usunięciu Kont Konta przez Usługodawcę na wskazany przez niego w Panelu Klienta rachunek bankowy.

§12 Przedmioty zabronione
1. Zgodnie z regulaminami Kurierów przesyłanie niektórych przedmiotów za pośrednictwem Usługodawcy jest zabronione. Usługobiorca zobowiązuje się nie przekazywać do spedycji przedmiotów, które znajdują się na listach przedmiotów zabronionych.
2. Listy przedmiotów zabronionych są różne w zależności od Kuriera. Szczegółowa ich zawartość znajduje się w regulaminach kurierów.
3.  Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia zapisu § 12 ust. 1, w tym w szczególności odpowiedzialność karno-skarbową, w przypadku gdy na skutek wykonywania zleconej przez niego Usługi kurierskiej dojdzie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

§13 Rozwiązanie umowy i usunięcie konta z Serwisu
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (umowa o prowadzenie Konta) może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu na adres e-mail odpowiednio Użytkownika lub Usługodawcy albo w formie pisemnej na adres właściwy dla korespondencji.
2. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Konto zostaje usunięte z Serwisu.
3. Usługodawca ma prawo do czasowego zablokowania Konta Użytkownika lub zawieszenia możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu, który łamie  postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług (prowadzenia Konta) ze skutkiem natychmiastowym:
4.1.  w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika;
4.2.  wykorzystywania Usług dostępnych w Serwisie do łamania prawa.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych.
6. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika lub Usługodawcę, jak również w przypadku innego wygaśnięcia Umowy, Konto podlega usunięciu wraz z zgromadzonymi na nim Danymi. Użytkownik jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika utraty dostępu do jego Danych za pośrednictwem Serwisu.
7. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.
8. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta iexpress24.com.pl przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
8.1. należytego rozliczenia usług zmówionych przez Usługodawcę;
8.2. należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Usługobiorcy;
8.3. rozpatrzenia reklamacji.
8.4. własnej sprawozdawczości finansowej i podatkowej;
9. Usunięcie konta nie zwalnia Usługobiorcy z uregulowania należności wobec Usługodawcy.

§14 Kredytowanie usług
1. Użytkownik będący przedsiębiorcą, może uzyskać na podstawie pozytywnej decyzji Usługodawcy dostęp do zamawiania usług w Serwisie z odroczonym terminem płatności (udzielenie kredytu kupieckiego), w takim przypadku płatności za zamówione usługi dokonywane są po ich wykonaniu w cyklach rozliczeniowych zgodnie z ust. 4 poniżej. Przyznanie Użytkownikowi, uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 dokonywane jest pod warunkiem przesłania Usługodawcy kompletu dokumentów firmowych. Decyzja o przyznaniu uprawnienia należy do wyłącznego uznania Usługodawcy i poprzedzona jest procedurą weryfikacyjną, której musi się podać zainteresowany Użytkownik. Szczegóły procedury weryfikacyjnej, przekazywane są indywidualnie na adres e-mail zainteresowanego Użytkownika.
2. Użytkownicy z udostępnioną opcją kredytu kupieckiego korzystają z usług Serwisu według cen ustalonych z przedstawicielem iexpress24.com.pl (Cennik indywidualny).
3. Płatności za usługi w opcji kredytu kupieckiego dokonywane są według terminów zawartych w fakturach VAT wystawianych przez Usługodawcę. Płatności dokonywane mogą być na podstawie wystawionych faktur VAT jeden, dwa lub cztery razy w ciągu miesiąca, w zależności od ustaleń dokonanych z przedstawicielem Usługodawcy.
4. Usługodawca ma prawo weryfikować koszty usług w przypadku źle wprowadzonych parametrów dotyczących Przesyłek, które mają wpływ na cenę usługi.
5. Klienci nie mogą zmieniać danych do faktury VAT bez uprzedniego przesłania aktualnych dokumentów rejestrowych.
6. Usługobiorcy o których mowa w ust. 1, wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur VAT wyłącznie w wersji elektronicznej. Usługobiorcy mają prawo zgłosić zastrzeżenia do wystawionej faktury VAT w ciągu 7 dni od otrzymania tej faktury, co nie zwalnia ich z obowiązku zapłaty w terminie zawartym w fakturze.
7. Reklamacje złożone za uszkodzone, zagubione lub zweryfikowane przesyłki nie zwalniają z obowiązku zapłaty faktury VAT. Ewentualne uznanie reklamacji, rozliczone zostanie przez Usługodawcę na kolejnej fakturze VAT.
8. W przypadku gdy Usługodawca nie naliczył należnych kosztów wysyłki do danego okresu rozliczeniowego, ma prawo doliczyć je do jednej z następnych faktur VAT.
9. Brak płatności za daną fakturę VAT w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia powoduje blokadę Konta. Odblokowanie Konta może nastąpić na wniosek Usługobiorcy po uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań wobec Usługodawcy. Za odblokowanie konta pobierana jest opłata zgodna z Cennikiem Indywidualnym.
10. Usługodawca ma prawo do potrącenia z należności Usługobiorcy, kwot z tytułu niezapłaconych faktur VAT za usługi wykonane na rzecz tego Usługobiorcy.
11. Od niezapłaconych faktur VAT naliczane są odsetki w wysokości ustawowej.

§15 Opłaty dodatkowe z tytułu nieterminowych płatności.
1.   Usługobiorca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wszelkich opłat związanych z zamówieniem Usług naliczonych zgodnie z Cennikiem oraz Regulaminem, w tym opłat dodatkowych związanych z weryfikacją parametrów przesyłki.
2.   W przypadku braku zapłaty należności we wskazanym terminie Usługodawca podejmie działania w celu ich dochodzenia:
1) po upływie 21 dni od terminu zapłaty wysłane zostanie I wezwanie do zapłaty;
2) jeżeli usługobiorca nie zapłaci wymagalnych kwot w terminie kolejnych 14 dni Usługodawca wyśle II wezwanie do zapłaty.
3.   W razie bezskuteczności wezwao do zapłaty Usługodawca może zlecid dochodzenie wierzytelności zewnętrznej firmie windykacyjnej lub skierowad sprawę na drogę postępowania sądowego.
4.   Usługobiorca nie dokonujący płatności obciążony zostanie odsetkami oraz opłatami z tytułu działao windykacyjnych podjętych przez Usługodawcę lub firmę windykacyjną, w szczególności opłatami z tytułu wezwao do zapłaty, określonymi w Cenniku Standardowym.
5.   Usługobiorca będący przedsiębiorcą obciążony zostanie dodatkowo bez wezwania, kwotą rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowiącą równowartośd kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym należnośd stała się wymagalna, zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty
§16 Reklamacje
1.  Usługobiorca może zgłosić reklamację poprzez wniesienie zgłoszenia reklamacyjnego do Usługodawcy.
2.  W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie dotyczyło niewłaściwego wykonania Usługi kurierskiej przez Kuriera, Usługodawca podejmie czynności potrzebne do zabezpieczenia praw Usługobiorcy lub osoby przez niego wskazanej względem Kuriera oraz podejmie czynności potrzebne do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu należności związanych z Usługą kurierską, w szczególności przekaże zgłoszenie reklamacyjne Kurierowi celem jego rozpatrzenia.
3.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać zgłoszone w terminie oraz zawierać elementy i dokumenty przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Usługodawca zaleca jednak aby zgłoszenie zostało zgłoszone na protokole reklamacyjnym w terminie 5 dni od daty odbioru Przesyłki w przypadku stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia Przesyłki, oraz 14 dni od daty nadania Przesyłki w przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki lub niezrealizowania zamówienia oraz zawierało:
3.1.  w przypadku opóźnienia doręczenia Przesyłki lub braku doręczenia przesyłki:
3.1.1.  czytelnie wypełniony protokół reklamacji,
3.1.2.  oryginał Listu przewozowego lub Etykiety,
3.1.3.  dowód uiszczenia wszelkich opłat i należności względem Usługodawcy,
3.2.  W przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki dodatkowo:
3.2.1.  kopię protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera,
3.2.2.  udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
3.2.2.1.  w postaci faktury zakupu przedmiotu, którego dotyczyła szkoda (dotyczy również w przypadku Przesyłek szczególnie wartościowych) lub
3.2.2.2.  kalkulacji kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub
3.2.2.3.  faktury za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana,
3.2.3.  udokumentowaną kwotę roszczenia,
3.2.4.  wykaz załączonych dokumentów.
3.3.  Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać w formie pisemnej na adres: iExpress sp. Z o.o. ul. Gallusa 12/4, Katowice 40-594
4.  Roszczenia Usługobiorcy wobec Usługodawcy z tytułu zawieranej umowy o świadczenie usług spedycyjnych przedawniają się z upływem roku. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia.
5.  Na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zaś ustawy prawo przewozowe oraz ustawy prawo pocztowe, nadawcy oraz odbiorcy (adresatowi), przysługuje także prawo złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Kuriera.

§17 Dane osobowe
1.  W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez iexpress24.com.pl zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Prywatności.
2.  Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę, z wykorzystywaniem przestrzeni serwerowej udostępnionej przez zewnętrzną firmę hostingową.
3.  Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator) dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4.  Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,  dokonania rozliczeń z Użytkownikiem, marketingu usług własnych, a także w innych prawnie dopuszczalnych celach.
5.  Administrator ma prawo uzależnić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, iexpress24.com.pl może odmówić świadczenia usług dostępnych w Serwisie, może również zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania kopii dokumentu w wyznaczonym terminie iexpress24.com.pl może usunąć Konto.
6.  Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustaw, jak również żądania ich usunięcia z bazy Kont.
7.  Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
8.  W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika) Administrator (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
8.1.  wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych;
8.2.  skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;
8.3.  zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Serwisie;
8.4.  zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;
8.5.  bezpowrotnego usunięcia Konta.
9.  Administrator uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator nie udostępnia wbrew prawu danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom, w szczególności nieuprawionym Osobom.
10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
11. Usunięcie danych osobowych w sytuacji opisanej w ust. 11. następuje na pisemny wniosek Użytkownika i jest realizowane do 30 dni od wpływu wniosku.

§18 Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca są następujące:
1.1.   połączenie z siecią Internet,
1.2.  przeglądarka internetowa
1.3.  Internet Explorer w wersjach 7.0 i wyższych
1.4.  Opera w wersjach 9.0 i wyższych
1.5.  Firefox w wersjach 3.0 i wyższych
1.6.  Chrome w wersjach 5.0 i wyższych.2.
2.  Według najlepszej wiedzy Usługodawcy możliwa jest również współpraca z systemem teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienionych w ust. 1, jednakże jedynie powyższe przeglądarki objętą są zapewnieniem Usługodawcy prawidłowego działania systemu teleinformatycznego.

§19 Postanowienia końcowe
1. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia.
2. Aktualny regulamin oraz wersje regulaminów obowiązujące uprzednio zamieszczone są  na stronie Usługodawcy pod adresem www.iexpress24.com.pl/regulamin. Użytkownik może swobodnie pozyskać lub zapisać regulamin poprzez pobranie pliku ze strony Usługodawcy.
3. Usługodawca uprawniony jest do zmiany regulaminu.
4. Dokonanie zmiany Regulaminu przez Usługodawcę nie jest skuteczne wobec Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
5. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu oraz o nowej treści regulaminu w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik  nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego zaakceptowane. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie Usługobiorca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
6. W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo przewozowe.
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2016-09-02

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.