Reklamacje

1 Roszczenia z tytułu uszkodzenia, opóźnienia lub utraty.

Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzeń (jawnych lub ukrytych), opóźnienia (włączając w to roszczenia z tytułu zepsucia się lub zniszczenia) lub utraty pod adresem e-allec.com.pl należy zgłosić na piśmie w terminie 21 dni kalendarzowych od doręczenia Przesyłki, w przeciwnym razie nie można wnieść przeciwko e-allec.com.pl powództwa o odszkodowanie. Potwierdzenie odbioru Przesyłki przez Odbiorcę bez pisemnej adnotacji o istnieniu uszkodzenia w momencie doręczenia jest dowodem „prima facie" na to, że Przesyłka została doręczona w stanie nienagannym. e-allec.com.pl akceptuje roszczenia z tytułu uszkodzeń pod warunkiem, że Odbiorca udostępni zawartość, oryginalny karton wysyłkowy i opakowanie w celu ich sprawdzenia przez kuriera.

Kurierzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzania uszkodzonych Przesyłek w lokalu Odbiorcy jak również prawo do zabrania uszkodzonej Paczki w celu jej sprawdzenia do oddziału.

Wszelka zawartość, oryginalne kartony wysyłkowe i opakowania muszą być dla kuriera dostępne i przechowywane aż do momentu całkowitego uregulowania roszczeń.

2 Inne roszczenia (m.in. z tytułu utraty, niedostarczenia lub błędnego dostarczenia)

Wszelkie inne roszczenia, włączając w to, lecz nie wyłącznie roszczenia z tytułu utraty, niedostarczenia lub błędnego dostarczenia należy zgłosić e-allec.com.pl w ciągu dziewięciu miesięcy po tym jak Przesyłka została powierzona kurierowi.

3 Zgłoszenie roszczenia i ograniczenia czasowe

W przeciągu dziewięciu miesięcy po tym jak Przesyłka została powierzona kurierowi roszczenie musi zostać udokumentowane poprzez przesłanie e-allec.com.pl wszelkich istotnych informacji na ten temat. e-allec.com.pl nie jest zobowiązany do obsługiwania roszczeń, zanim nie zostaną opłacone wszystkie Koszty ciążące na przesyłce; nie przysługuje prawo potrącenia roszczenia od tych Kosztów. Prawo do odszkodowania zanika, jeśli powództwo nie zostanie wniesione w ciągu dwóch (2) lat od daty wydania (w przypadku uszkodzenia) lub od dnia, w którym Przesyłka miała zostać dostarczona (w przypadku utraty, niedostarczenia lub błędnego dostarczenia).

Jako przewidziany dzień doręczenia ustala się dla celów obliczenia biegu terminów dzień następujący po dniu wysyłki. Krótsze terminy przedawnienia według ustawy lub innych umownych postanowień zachowują pierwszeństwo.

To samo roszczenie zgłoszone w związku z Przesyłką e-allec.com.pl uwzględnia tylko raz.

 

Dane przesyłki

Szczegóły reklamacji

Opóźnienie lub brak odbioru przesyłki w wyznaczonym terminie
Opóźnienie lub brak dostawy przesyłki w wyznaczonym terminie
Uszkodzenie lub ubytek w przesyłce
Utrata lub zaginięcie przesyłki
Inny powód

Dane zlecającego

Maksymalny rozmiar pliku: 2 MB

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.